Hur ofördelaktiga abiotiska och biotiska faktorer påverkar en art

Det finns mycket som kan påverka miljöer och arter. Abiotiska och biotiska faktorer påverkar vår miljö, och därmed alla de arter av djur och växter som finns på vår jord.

Abiotiska faktorer, är faktorer som inte är levande. Som exempel kan nämnas temperatur, nederbörd, solljus, vind eller ph-värde. Biotiska faktorer är då å andra sidan levande faktorer som kan inverka på vårt eko-system. Där kan vi då ta som exempel ett djur som dör. Det förändrar så till vida att platsen det ligger på förändras, och att det döda djuret lockar till sig både asätare och nedbrytande varelser och bakterier.

Att både abiotiska och biotiska faktorer spelar stor roll för olika arters utveckling står helt klart. Och om då dessa faktorer är ogynnsamma för en art. Om de biotiska eller abiotiska faktorerna ändras, kan det helt slå ut en art. Om till exempel en abiotisk faktor som temperaturen ändras kan det ganska snabbt ändra på den växtlighet som finns i området. Man ser klart att växtzoner flyttas norrut när årsmedeltemperaturen ökar med bara någon enstaka grad. Och om förutsättningarna för en art förändras så att den kan etablera sig på nya platser, kommer hela floran och faunan att förändras. När nya arter etablerar sig konkurrerar ju dessa med redan befintliga arter, och kan ha en negativ inverkan på dessa. Därför kan endast små förändringar av biotiska och abiotiska faktorer medföra stora förändringar för många arter, oavsett om det handlar om djur, växter eller mikroorganismer.

Detta är naturligtvis en mycket viktig aspekt i arbetet för en bättre miljö. Om vi ska kunna behålla den mångfald som än så länge finns, måste vi se till att förutsättningarna för alla arter bevaras, eftersom bortfall av en enda art kommer att påverka fortlevnaden av alla andra arter i området.