Tips för bra uppsats sammansättning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning med allt innehåll i uppsatsen

Abstract

Ett sammandrag av uppsatsen på engelska som brukar sträcka sig över 200 ord

Svensk sammanfattning

EN sammanfattning som punkten ovan på 200 ord fast på svenska.

1. Inledningskapitel

Här presenterar du dina frågeställningar, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, hur du ska utföra studien osv.

1.1 Problemformulering

I din uppsatts tar du förmodligen upp något problem som du tar upp här. Detta fungerar som en inledning till din uppsatts.

1.2 Syfte och frågeställningar

Vad är ditt mål med uppsatsen. Här ger du den som läser specifika mål som du i slutet av uppsatsen ska besvara genom den studie du har gjort.

1.3 Forskningsläge/tidigare forskning

Här presenteras relevant forskning som har gjorts på området som du berör. Forskningen bör stödja dina teoretiska utgångspunkter.

1.4 Teoretisk/a utgångspunkt/er

Din frågeställning ska på något sätt ta ett avstamp i en teoretisk utgångspunkt. Leta efter olika teorier som kan passa in på din uppsatts.

1.5 Avgränsningar

Berör du ett större område kanske du behöver avgränsa dig. Förklara här vilken avgränsning du gör och varför du gör den just som du har valt

1.6 Metod

Hur ska du utföra din studie? Intervjuer, litteraturgranskning eller på något annat sätt. Förklara hur du ska genomföra samtliga moment av din undersökning.

1.7 Material

Ska du användaarkivmaterial eller ljudinspelningar? Skriv här vad du ska använda för material.

1.8 Begrepp

Din uppsatts kanske berör vissa ämnen som inte är kända för allmänheten. Förklara dem här.

2. Undersökningsdel/substanskapitel

Här presenterar du dina resultat av din undersökning.

(2.1 Bakgrund)

Det är i vissa fall bra att ge en bakgrundsbeskrivning till det ämne du skriver om för att göra texten enklare för den som läser.

2.2 Undersökning

Här presenterar du dina resultat från din undersökning, bara resultaten och ingen analys av resultatet.

3. Slutsatser/diskussion

Här ska du analysera dina resultat och besvara dina frågeställningar.

Referenser/Käll- och litteraturförteckning

Viktigt att du har med allakällor du använder

Bilagor

Övrigt material som hör till som enkäter, intervjufrågor osv.

Beträffande artikel

Kategorier: Health
Senast uppdaterad: April 22, 2013

Kommentarer

kommentarer

Powered by Facebook Comments